SOSNA

Z ForumBridge.pl Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

SOSNA, akronim od "System Odzywek Stylu NAturalnego, naturalny system licytacyjny. Autorem jest Łukasz Sławiński.


Opis systemu Sosna znajduje się na stronie internetowej Łukasza Sławińskiego. Cytując autora:

To system który w cało­ści wy­nika z Aliny i który nic (lub nie­malże nic) nadto nie za­wiera – żad­nej od­zywki kon­wencyj­nej! Zasada kon­struk­cyjna jest więc ja­sna, ale proces de­duk­cyjny trudny i bu­dzący liczne wąt­pli­wo­ści. Nie wiem więc, czy SO­SNA jest sys­te­mem na­tu­ral­nym w naj­praw­dziw­szym zna­czeniu tego słowa. Są­dzę jed­nak, że jest bar­dziej na­tu­ralna od innych sys­te­mów natu­ral­nych (a przy tym le­piej ugrun­to­wana i pełniej skody­fi­ko­wana).


Wyżej wymieniona kodyfikacja SOSNY jest przedstawiona w KAnonach LIcytacji NAturalnej (skrót KALINA).

Siła odzywek mierzona jest w Lewach Honorowych (skrót LH) z dokładnością do ćwiartki LH. Metodę obliczania LH opisuje OSIKA.

   OTWARCIA:
   1 = minimum 3 i 1/2 LH 3+
   1 = minimum 3 i 1/2 LH 3+
   1 = minimum 3 i 1/2 LH 5+
   1 = minimum 3 i 1/2 LH 5+
   1NT = Dynamiczne Bez Atu
   2 = Słabe Dwa
   2 = Słabe Dwa
   2 = Słabe Dwa
   2 = Słabe Dwa

Górna granica otwarć 1 w kolor to siła z jaką otwiera się 1NT. Mianowicie według zaleceń autora: Z układem zrówno­wa­żo­nym na­leży otwie­rać 1NT z siłą mini­mum 6 3/4 LH. (...) Im bar­dziej ręka jest nie­zrówno­wa­żona – tym mniej LH po­trzeba, z tym że ilość LO (tj. Lew Ofensywnych - patrz OSIKA) nie może być mniejsza niż 8.